Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Dolphin High , gevestigd te vest 18, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89766539, hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dolphin High
Vest 18, 2801 VD, Gouda
info@dolphinhigh.com

Homepagina

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij verwerken wanneer u onze webshop bezoekt, gebruikmaakt van onze diensten, of op andere wijze met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam en contactgegevens: om uw bestelling te verwerken en u te kunnen bereiken.
 2. Betaalgegevens: om uw betaling te verwerken.
 3. Bestelgeschiedenis: om uw bestellingen te beheren en onze diensten te verbeteren.
 4. Inloggegevens: als u een account bij ons heeft.
 5. Communicatie: om uw vragen en verzoeken te beantwoorden.
 6. Cookies en vergelijkbare technologieën: voor website-analyse en gepersonaliseerde inhoud.
 7. IP-adres en apparaat informatie: voor beveiligingsdoeleinden en om onze diensten te verbeteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het verwerken van uw bestellingen en betalingen.
 2. Het verstrekken van klantenservice en ondersteuning.
 3. Het analyseren van websitegebruik en het verbeteren van onze diensten.
 4. Het naleven van wettelijke verplichtingen.
 5. Het beschermen van onze website en uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens langer te bewaren.

Hoe delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 1. Recht op inzage: u kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 2. Recht op rectificatie: u kunt onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren.
 3. Recht op verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 4. Recht op beperking van de verwerking: u kunt de verwerking van uw gegevens beperken in bepaalde situaties.
 5. Recht op gegevensportabiliteit: u kunt uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar formaat ontvangen en overdragen.
 6. Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Klachten

Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@dolphinhigh.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De meest recente versie wordt op onze website gepubliceerd.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt:

1.1. Webshop: Dolphin High, de online winkel waar producten en/of diensten kunnen worden aangeschaft.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de webshop.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de webshop en de klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de webshop en de klant.
2.2. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door een bestelling te plaatsen via de webshop.

Artikel 3 – Bestellingen en Overeenkomsten

3.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst via de webshop en de webshop deze bestelling heeft bevestigd.
3.2. De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van bijvoorbeeld onjuiste prijsvermelding of onvoldoende voorraad.

Artikel 4 – Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2. Betaling dient te geschieden via de door de webshop aangeboden betaalmethoden.

Artikel 5 – Levering

5.1. De webshop streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren binen 7 werkdagen, maar geeft geen garanties voor leveringstermijnen.
5.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste leveringsinformatie.

Artikel 6 – Retourneren en Garantie

6.1. De klant heeft het recht om een product binnen 7 na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van reden.
6.2. De webshop biedt garantie op producten tegen fabricagefouten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. De webshop is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van producten of diensten die via de webshop zijn verkocht.
7.2. De aansprakelijkheid van de webshop is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor het betreffende product of dienst.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en de producten blijven bij de webshop.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen tussen de webshop en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.